Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Działalność statutowa/Młodzi Naukowcy

Komunikaty

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie zadań badawczych DS. na
rok 2019, upływa dnia 31 października br. oraz przypominamy o obowiązujących kryteriach:

  • wnioski o finansowanie zadań badawczych DS. mogą być składane przez samodzielnych pracowników nauki oraz przez pracowników niesamodzielnych, pełniących obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych;
  • osoba wnioskująca o nowe zadanie badawcze DS musi wykazać w swoim dorobku naukowym współczynnik IF w wysokości minimum 10, bądź
    200 pkt. MNiSW w okresie 2016-2018;
  • liczba zadań DS w danej Jednostce nie może wynosić więcej niż 3.

 

Przypominamy, że wnioski DS. należy składać w portalu pracownika dostępnym
w intranecie lub klikając podany link: https://pp.umlub.pl/cas/login

Wydrukowane i podpisane dokumenty prosimy składać w Dziale Nauki.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą 2.0, Konkurs na zadania badawcze finansowane ze środków dotacji celowej, służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich UM
w Lublinie zostaje wstrzymany.

O zasadach obowiązujących od roku bieżącego zostaną Państwo poinformowani
w oddzielnym komunikacie ze stosownym wyprzedzeniem.

Pracownicy UM zainteresowani składaniem wniosku DS. po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Działu Informatycznego, w celu nadania odpowiednich uprawnień (Anna Parafiniuk, tel. 81 448 55 64; anna.parafiniuk@umlub.pl).

 


Informacja o składaniu wniosków o realizację zadań DS, MN, DSA

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie zadań badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji dla młodych naukowców, upływa dnia 11 grudnia br.

 

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią nowego zarządzenia Rektora nr 134/2017, w którym główne zmiany to:

  • możliwość składania wniosków o finansowanie zadań o charakterze aplikacyjnym (DSA),
  • ograniczenie liczby zadań DS do trzech w jednostce organizacyjnej,
  • osoba wnioskująca o nowe zadanie badawcze DS musi wykazać w swoim dorobku naukowym współczynnik IF w wysokości minimum 10, bądź 200 pkt. MNiSW w okresie ostatnich 3 lat.

 

Przypominamy, że wnioski DS, MNmb i MNsd należy składać w portalu pracownika dostępnym w intranecie, natomiast wnioski DSA prosimy przesyłać w formie elektronicznej drogą mailową na wybrany adres: nauka.1wl@umlub.pl, nauka.2wl@umlub.pl, nauka.farm@umlub.pl.

 

Wydrukowane i podpisane dokumenty prosimy składać w Dziale Nauki.

 

Aktualne przepisy dostępne do pobrania w akapicie: „Wewnętrzne akty prawne”.

 

Pracownicy UM zainteresowani składaniem wniosku DS, MN po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Działu Informatycznego, w celu nadania odpowiednich uprawnień (Anna Parafiniuk, tel. 81 448 55 64; anna.parafiniuk@umlub.pl).

 

Doktoranci, którzy planują składać wniosek po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Dziale Nauki do p. Magdaleny Porczak (tel. 81 448 50 34; magdalena.porczak@umlub.pl).

 


 

Informujemy, że termin składania  wniosków o finansowanie  zadań  badawczych  z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (DS) oraz zadań młodych naukowców i  uczestników studiów  doktoranckich (MNmb, MNsd),  ulegnie przesunięciu,  w związku z oczekiwaniem na wyniki oceny  parametrycznej, a także  planowanymi zmianami w wewnętrznych aktach prawnych. O tegorocznym terminie składania wniosków poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.

 


 

Informujemy, że w roku bieżącym termin składania wniosków o realizację zadań DS i MN w roku 2018 upływa dnia 31 października br.

 

Wnioski, jak w roku ubiegłym, należy składać w formie elektronicznej poprzez portal pracowniczy dostępny w intranecie  lub klikając podany link: https://pp.umlub.pl/cas/login (logowanie takie jak do systemu egeria – zapotrzebowania) oraz w formie papierowej – wydrukowany i podpisany dokument prosimy składać w Dziale Nauki.

 

Pracownicy UM zainteresowani składaniem wniosku po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Działu Informatycznego, w celu nadania odpowiednich uprawnień (Anna Parafiniuk, tel. 81 448 55 64; anna.parafiniuk@umlub.pl).

 

Doktoranci, którzy planują składać wniosek po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Dziale Nauki do p. Magdaleny Podgurniak (tel. 81 448 50 34; magdalena.podgurniak@umlub.pl).

Nauka

Kalendarz

Grudzień 2018