Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nagrody

Nagrody Ministra Zdrowia

 

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 6 września 2016 roku wnioski o Nagrody Ministra Zdrowia mogą być składane przez nauczycieli akademickich w 4 kategoriach:
 

  • za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym – nagroda ma charakter indywidualny,
  • za osiągnięcia dydaktyczne: innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich, uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym  – nagroda indywidualna lub zespołowa,
  • za osiągnięcia organizacyjne: działania, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, jakości dydaktyki i kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zarządzania uczelnią, uzyskane w poprzednim roku akademickim – nagroda ma charakter indywidualny,
  • za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia  naukowe, dydaktyczne i organizacyjne – nagroda indywidualna.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii. Rady Wydziałów wyłonią po jednym kandydacie z każdego Wydziału, a następnie kandydatury zostaną zatwierdzone przez Senat Uczelni.

 

Do wniosków (dostępne w plikach do pobrania) dołącza się:

  • opis osiągnięć będących przedmiotem wniosku,
  • kopie 2 rekomendacji sporządzonych przez osoby niezatrudnione w uczelni, posiadające stopień  naukowy doktora habilitowanego lub profesora (mogą być dostarczone do Działu Nauki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału),
  • kopię wyciągu z protokołu posiedzenia Senatu Uczelni (po złożeniu wniosku w Dziale Nauki),
  • kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności,
  • informację o procentowym udziale każdego członka zespołu w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagród zespołowych za osiągnięcia dydaktyczne.

 

Wnioski, wraz z rekomendacją Rady Wydziału, należy składać w Dziale Nauki w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego każdego roku.

Pliki do pobrania

1.docx

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej naukowej I*/ II* stopnia za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego/ doktora

2.docx

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej dydaktycznej

3.docx

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej dydaktycznej

4.docx

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej organizacyjnej I*/ II* stopnia

5.docx

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej za całokształt dorobku

Nauka

Kalendarz

Luty 2020