Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją

Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

 

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

 

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Medycznym w Lublinie mogą aplikować kandydaci z województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

 

Kandydat może aplikować o przyjęcie tylko na jedną uczelnię prowadzącą studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” w ramach projektu UE.

 

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Kwiecień 2019