Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w obecnym składzie została powołana 31 października 2013 roku na posiedzeniu Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie.


Szczegółowe zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 marca 2013 roku.

 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji władz Uniwersytetu. Komisja podejmuje działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale:

 1. Wdrażania obowiązujących w Uczelni procedur służących doskonaleniu wysokiej jakości kształcenia.
 2. Propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia wszystkich poziomów kształcenia prowadzonych na Wydziale.
 3. Stałego monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów obejmujących m. in.:
  1. analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym programów praktyk studenckich,
  2. wspieranie rad programowych w doskonaleniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
  3. zapewnienie udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w określeniu i ocenie efektów kształcenia,
  4. monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów (ECTS),
  5. analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem kształcenia oraz zakładanymi efektami kształcenia,
  6. analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta,
  7. ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu) i oceny prowadzącego, przez studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
  8. zasady i procedury dyplomowania (jeżeli program kształcenia przewiduje taką formę), w tym stosowanie systemu antyplagiatowego,
  9. monitorowanie mobilności studentów i doktorantów.
 4. Zapewnienia jakości kadry dydaktycznej poprzez omawianie wyników badań ankietowych i hospitacji zajęć dydaktycznych na Radzie Wydziału, a także wykorzystywanie ich w okresowej ocenie.

 

 

Skład osobowy Komisji:

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie wchodzą:

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. n. med. Agnieszka Mądro – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 

CZŁONKOWIE:

dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska

dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

lek. Dominik Porada (doktorant)

Michał Dutkiewicz (student IV roku)

Anna Kułak (studentka V roku)

dr n. przyr. Wiesława Ogrodnik

dr n. med. Kinga Buraczyńska

dr n. med. Marek Zadrożniak

dr n. med. Żaneta Kimber-Trojnar

dr n. med. Anna Jamroz-Wiśniewska 

mgr Małgorzata Goś

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Październik 2017