Uniwersytet Medyczny w Lublinie

WNOZ

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku. (Dz. U. 2015, poz. 1467).

 

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy.

 

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień przedstawienia wniosku Radzie Wydziału.

Wnioskodawca ubiegający się o nostryfikację dyplomu magistra składa wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (podanie w języku polskim).
  2. Kopia dyplomu uzyskanego za granicą — oryginał do wglądu.
  3. Kopia dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu.
  4. Tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.
  5. Kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu. 

 

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą Rady Wydziału w sprawie:

  1. Uznania dyplomu uzyskanego za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w kraju.
  2. Odmowy uznania dyplomu uzyskanego za granicą.

 

Od postanowienia tej uchwały przysługuje kandydatowi odwołanie do Senatu uczelni.

 

Kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postępowaniem. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego, w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Dokumenty należy składać na adres :

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Nauk o Zdrowiu

Ul. Staszica 4/6

20-081 Lublin

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2020