Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2019

29.07.2019

Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie.

 

Stypendium może otrzymać osoba kształcąca się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem IV, V lub VI roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
  • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.

 

Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznane będzie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie do 10 września 2019 roku.

 

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania dostępne są na: bip.sejmik.kielce.pl

 

*źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020