Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

04.09.2013

Informacje w sprawie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) stypendium Ministra Nauki na rok akademicki 2013/2014 może być przyznane studentowi, który:

  1. w roku akademickim 2012/2013 szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub
  2. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku.

 

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów obowiązujący w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - średnia arytmetyczna średnich arytmetycznych ocen z egzaminów i zaliczeń z ostatniego roku, liczona do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem drugiej cyfry (§6 ust. 1 Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2013 r. wg załączonego wzoru.

 

Treść Rozporządzenia oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2018