Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

13.06.2017

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2017/2018 o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 15 września 2017 roku (termin nie dotyczy osób przyjętych na studia od 1 września 2017 roku, dla których termin składania wniosków upływa 29 września 2017 roku oraz osób przyjętych od 22 do 29 września 2017 roku, dla których termin upływa 6 października 2017 roku oraz osób przyjętych od 2 do 13 października 2017 roku, dla których termin upływa 20 października 2017 roku). 

 

Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2017/2018 o:

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 29 września 2017 roku.

 

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków w czerwcu, lipcu i sierpniu, tak by uniknąć wrześniowych kolejek. Przypominamy także, że Dział Spraw Socjalnych Studentów w wakacje przyjmuje interesantów „normalnie” tj. od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.

 

WIĘCEJ

 

 

UWAGA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W STOSUNKU DO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

 1. Zmianie uległa punktacja osiągnięć naukowych:
 • zwiększono punktację za prace naukowe.
 • zmniejszono punktację za sympozjum studenckich kół naukowych, studencką konferencję naukową lub Festiwal Nauki.
 • zmniejszono punktację za wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji w kraju.
 • ustalono, że wyłącznie 5 pierwszych autorów otrzymuje punkty za pracę wygłoszoną na konferencji, sympozjum lub festiwalu. Ponadto autor otrzymuje punkty za maksymalnie 3 prace przedstawione na jednej konferencji, sympozjum lub festiwalu.
 1. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, dodano możliwość ubiegania się o stypendium rektora po uzyskaniu osiągnięć z matematyki.
 2. Przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają Polskie Związki Sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 176, ze zm.), zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki / DSSS.

 

Szczegóły w Załączniku nr 11 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zmianie uległ sposób dokumentowania osiągnięć naukowych:

 1. Dopuszczono potwierdzenie międzynarodowego charakteru konferencji na podstawie ksera książeczki zjazdowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez opiekuna naukowego/promotora. Forma ta jednak będzie dodatkowo weryfikowana przez Komisję Stypendialną.
 2. Zaświadczenie z działalności dydaktycznej oprócz potwierdzania przez przewodniczącego Komisji ds. Programów Studiów i Dydaktyki/Rady Programowej/Wydziałowej Rady Programowej i/lub Komisji ds. Jakości Kształcenia/Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia/Kierownika Działu Jakości Kształcenia będzie mogło zostać potwierdzone także przez pracownika dziekanatu.
 3. Doktorant 4 roku, może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów o ile, spełnia wymagania określone w § 29 ust. 3 oraz wszczął przewód doktorski do końca 3 roku studiów.

 

Szczegóły w Załączniku nr 11A do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Stypendium socjalne

 1. Dopuszczono możliwość wliczania do składu rodziny osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które złożą oświadczenie (Załącznik nr 8) o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w okresie rozpatrywanym oraz przedstawią zaświadczenie właściwego organu o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 2. W przypadku alimentów dodano możliwość akceptacji kopii zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.
 3. Nie będą akceptowane zawarte od 1 lipca 2017 r. ugody zawarte przed notariuszem ws. alimentów.

 

WAŻNE!

W przypadku braku promocji studenta/doktoranta na następny semestr studiów, postępowanie w sprawie przyznania pomocy materialnej zostaje zawieszone do czasu podjęcia decyzji przez Dziekana/Kierownika Studiów Doktoranckich.

 Jednocześnie przypominamy o kilku najważniejszych kwestiach z Regulaminu:
 

§ 4 ust. 3

Studenci/doktoranci mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania w DSSS zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na prawo lub wysokość przyznanych świadczeń pomocy materialnej.

 

§ 4 ust. 5

Utratę lub uzyskanie dochodu stanowi:

 1. Uzyskanie lub zakończenie prawa do urlopu wychowawczego.
 2. Uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
 3. Uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 4. Uzyskanie lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej.
 5. Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania.
 6. Po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania 
  w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 7. Uzyskanie lub utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 8. Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
 9. Uzyskanie lub utrata świadczenia rodzicielskiego.
 10. Uzyskanie lub utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 11. Uzyskanie lub utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 32 ust. 10

Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta/doktoranta.

§ 32 ust. 11

W przypadku, o którym mowa w ust. 10 właściwa komisja wznawia postępowanie w sprawie zgodnie 
z art. 145 kpa i wzywa studenta/doktoranta do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pod rygorem przekazania sprawy właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

 

REASUMUJĄC
Przed składaniem dokumentów, należy upewnić się czy nie zaszły żadne zmiany w składzie i dochodach rodziny w 2016 roku oraz w roku bieżącym, zaś w trakcie pobierania stypendium należy niezwłocznie informować DSSS o wszystkich zmianach. Brak zgłoszenia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną w tym usunięciem ze studiów oraz niezależną od niej odpowiedzialnością karną łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 3.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności