Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

04.01.2018

Zmiana kryteriów do przyznania stypendium rektora od roku akademickiego 2018/2019

Uwaga!

 

Od roku akademickiego 2018/2019 ulegają zmianie zasady punktowania osiągnięć do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy osiągnięć z roku akademickiego 2017/2018).

 

  1. Do publikacji przeglądowych w pozostałych czasopismach dodano tzw. Case Reports.
  2. Dodano zapis o uwzględnianiu publikacji w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza, zamieszczonych w zagranicznym czasopiśmie niewymienionym w częściach A,B,C.
  3. Zmniejszono i zmodyfikowano liczbę przedziałów punktowych dla czasopism posiadających Impact Factor.
  4. Ustalono, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za konferencje wynosi 60 pkt. (podpunkt 2b). W ramach kategorii osiągnięcia naukowe maksymalna liczba punktów wynosi 100.
  5. Punktację za sympozja studenckich kół naukowych, studenckie konferencje naukowe oraz Festiwal Nauki zrównano z punktacją za konferencję naukową w kraju.
  6. W ramach referatów na konferencjach naukowych rozdzielono punktację na pierwszego autora oraz współautora.
  7. Doprecyzowano definicję konferencji międzynarodowej – tj. takiej w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentuje zagranicznej ośrodki naukowe.
  8. Ustalono zasady potwierdzania międzynarodowego charakteru konferencji – celem jej potwierdzenia należy przedstawić wydruk z systemu POL-on. W przypadku konferencji niewykazanej w tym systemie dopuszcza się zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji (wg wzoru). W sytuacji nieprzedstawienia ww. dokumentów konferencja traktowana będzie jako konferencja w kraju.
  9. Zwiększono punktację za konkursy naukowe.
  10. Zmniejszono punktację za indywidualną nagrodę na szczeblu krajowym w ramach osiągnięć artystycznych.

Pliki do pobrania

kryteria_przyznawania_stypendium_rektora_dla_studentow_um_lublin_2018-19.pdf

Kryteria oceny osiągnięć uprawniających do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020