Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

26.06.2018

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2018/2019 o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 14 września 2018 roku (termin nie dotyczy osób przyjętych na studia od 1 do 20 września 2018 roku, dla których termin składania wniosków upływa 28 września 2018 roku oraz osób przyjętych od 21 do 28 września 2018 roku, dla których termin upływa 5 października 2018 roku oraz osób przyjętych od 1 do 12 października 2018 roku, dla których termin upływa 19 października 2018 roku). 

 

Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2018/2019 o:

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 28 września 2018 roku.

 

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków w czerwcu, lipcu i sierpniu, tak by uniknąć wrześniowych kolejek. Przypominamy także, że Dział Spraw Socjalnych Studentów w wakacje przyjmuje interesantów „normalnie” tj. od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.

 

WIĘCEJ
 

 


UWAGA  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W STOSUNKU DO ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 1. Do publikacji przeglądowych w pozostałych czasopismach dodano tzw. Case Reports.
 2. Dodano zapis o uwzględnianiu publikacji w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza, zamieszczonych w zagranicznym czasopiśmie niewymienionym w częściach A,B,C.
 3. Zmniejszono i zmodyfikowano liczbę przedziałów punktowych dla czasopism posiadających Impact Factor.
 4. Ustalono, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za konferencje wynosi 60 pkt. (podpunkt 2b). W ramach kategorii osiągnięcia naukowe maksymalna liczba punktów wynosi 100.
 5. Punktację za sympozja studenckich kół naukowych, studenckie konferencje naukowe oraz Festiwal Nauki zrównano z punktacją za konferencję naukową w kraju.
 6. W ramach referatów na konferencjach naukowych rozdzielono punktację na pierwszego autora oraz współautora.
 7. Doprecyzowano definicję konferencji międzynarodowej – tj. takiej w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentuje zagranicznej ośrodki naukowe.
 8. Ustalono zasady potwierdzania międzynarodowego charakteru konferencji  celem jej potwierdzenia należy przedstawić wydruk z systemu POL-on. W przypadku konferencji niewykazanej w tym systemie dopuszcza się zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji (wg wzoru). W sytuacji nieprzedstawienia ww. dokumentów konferencja traktowana będzie jako konferencja w kraju.
 9. Zwiększono punktację za konkursy naukowe.
 10. Zmniejszono punktację za indywidualną nagrodę na szczeblu krajowym w ramach osiągnięć artystycznych.


Szczegóły w Załączniku nr 11 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

WAŻNE!
W przypadku braku promocji studenta/doktoranta na następny semestr studiów, postępowanie w sprawie przyznania pomocy materialnej zostaje zawieszone do czasu podjęcia decyzji przez Dziekana/Kierownika Studiów Doktoranckich.

 Jednocześnie przypominamy o kilku najważniejszych kwestiach z Regulaminu:

§ 4 ust. 3
Studenci/doktoranci mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania w DSSS zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na prawo lub wysokość przyznanych świadczeń pomocy materialnej.

§ 4 ust. 5
Utratę lub uzyskanie dochodu stanowi:

 1. Uzyskanie lub zakończenie prawa do urlopu wychowawczego.
 2. Uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
 3. Uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 4. Uzyskanie lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej.
 5. Rozpoczęcie lub wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej albo wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. Uzyskanie lub utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 7. Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
 8. Uzyskanie lub utrata świadczenia rodzicielskiego.
 9. Uzyskanie lub utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 10. Uzyskanie lub utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.


§ 32 ust. 10
Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta/doktoranta.

§ 32 ust. 11
W przypadku, o którym mowa w ust. 10 właściwa komisja wznawia postępowanie w sprawie zgodnie z art. 145 kpa i wzywa studenta/doktoranta do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pod rygorem przekazania sprawy właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

REASUMUJĄC
Przed składaniem dokumentów, należy upewnić się czy nie zaszły żadne zmiany w składzie i dochodach rodziny w 2017 roku oraz w roku bieżącym, zaś w trakcie pobierania stypendium należy niezwłocznie informować DSSS o wszystkich zmianach. Brak zgłoszenia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną w tym usunięciem ze studiów oraz niezależną od niej odpowiedzialnością karną łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 8.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Luty 2019