Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

06.07.2018

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

 

Pomoc materialna może być przyznana studentowi od III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,          
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,      
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium.          
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.

Powyższy zapis nie wyklucza możliwości odbycia stażu podyplomowego oraz specjalizacji w ZOZ w Oświęcimiu w przypadku wolnych miejsc.  

 

 

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student. 

 

Do wniosku należy dołączyć:   

  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, 
  • zaświadczenie z uczelni o średniej arytmetycznej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,       
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.        

 

Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 14 września 2018 roku.          

 

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 28 września 2018 roku.

Pliki do pobrania

uchwa_a_nr_126-820-2018_77151c.pdf

Uchwała Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2019