Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

30.06.2020

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2020/2021 o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.

Termin ten nie dotyczy:

 1. osób przyjętych na studia od 1 do 18 września 2020 roku, dla których termin składania wniosków upływa 30 września 2020 roku,
 2. osób przyjętych od 21 do 30 września 2020 roku, dla których termin upływa 5 października 2020 roku,
 3. osób przyjętych od 1 do 9 października 2020 roku, dla których termin upływa 16 października 2020 roku.

 

Studenci i doktoranci ubiegający się na rok akademicki 2020/2021 o:

 • stypendium rektora dla studentów,
 • stypendium rektora dla doktorantów,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 30 września 2020 roku.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego prosimy o zapoznanie się z nowym systemem obsługi interesantów. Szczegóły w „Sposoby składania dokumentów”.

 

Przypominamy, że Dział Spraw Socjalnych Studentów w wakacje przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00.

 

więcej

 

 

UWAGA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W STOSUNKU DO ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Stypendium rektora dla studentów

 1. Warunkiem składania wniosku o stypendium rektora z kategorii osiągnięcia naukowe jest średnia ocen z egzaminów za rok akademicki 2019/2020 na poziomie 3.00.
 2. Uszczegółowiono i zmodyfikowano punktację prac naukowych.
 3. Dodano, że dane dotyczące publikacji potwierdza Dyrektor Biblioteki Głównej UM także na podstawie wykazu z bazy Bibliografia publikacji pracowników UM w Lublinie.
 4. Dodano punktowanie prac z Konferencji Naukowej Tygiel.
 5. Usunięto możliwość potwierdzania międzynarodowego charakteru konferencji z systemu POL-on. Jedyną formą potwierdzania takiego charakteru pozostaje zaświadczenie od organizatora konferencji.
 6. W ramach stypendium rektora dla I roku doprecyzowano listę olimpiad przedmiotowych.


Szczegóły w Załączniku nr 11 do Regulaminu świadczeń.

 

Stypendium rektora dla doktorantów

 1. Uległa zmianie wymagana punktacja MNiSW za publikacje uzyskana przez doktoranta za które przyznawane jest stypendium.
 2. Od roku akademickiego 2021/2022 punkty przyznawane będą jedynie za monografie i rozdziały opublikowane przez wydawców znajdujących się na wykazie MNiSW.
 3. Punktowany będzie czynny udział w konferencjach przeprowadzonych online.
 4. Usunięto możliwość potwierdzania międzynarodowego charakteru konferencji z systemu POL-on. Jedyną formą potwierdzania takiego charakteru pozostaje zaświadczenie od organizatora konferencji.

 

Szczegóły w Załączniku nr 11 A do Regulaminu świadczeń

 Jednocześnie przypominamy o kilku najważniejszych kwestiach z Regulaminu:

§ 3 ust. 6

Stypendium rektora dla doktorantów przysługuje na III i kolejnych latach studiów  doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020.

§ 4 ust. 3

Studenci/doktoranci mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania w DSSS zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na prawo lub wysokość przyznanych świadczeń pomocy materialnej.

 

§ 4 ust. 5

Utratę lub uzyskanie dochodu stanowi:

 1. Uzyskanie lub zakończenie prawa do urlopu wychowawczego.
 2. Uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
 3. Uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 4. Uzyskanie lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r., poz. 303, ze zm.).
 5. Rozpoczęcie lub wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej albo wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. Uzyskanie lub utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 7. Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
 8. Uzyskanie lub utrata świadczenia rodzicielskiego.
 9. Uzyskanie lub utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 10. Uzyskanie lub utrata stypendium doktoranckiego.

 

§ 29 ust. 10

Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta/doktoranta.


§ 29 ust. 11

W przypadku, o którym mowa w ust. 10 właściwa komisja wznawia postępowanie w sprawie zgodnie z art. 145 kpa i wzywa studenta/doktoranta do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pod rygorem przekazania sprawy właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

REASUMUJĄC
Przed składaniem dokumentów, należy upewnić się czy nie zaszły żadne zmiany w składzie i dochodach rodziny w 2019 roku oraz w roku bieżącym, zaś w trakcie pobierania stypendium należy niezwłocznie informować DSSS o wszystkich zmianach. Brak zgłoszenia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną w tym usunięciem ze studiów oraz niezależną od niej odpowiedzialnością karną łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 8.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2020