Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

30.06.2020

Sposoby składania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na rok akademicki 2020/2021. Aby cały proces przebiegał efektywnie prosimy o zapoznanie się z uwagami, które usprawnią naszą pracę, a Państwu zaoszczędzą czas.

 

W trudnej sytuacji związanej z pandemią, umożliwiamy składanie dokumentów o przyznanie świadczeń na trzy sposoby, zalecając jednocześnie stosowanie formy pierwszej, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

1. Składanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłek kurierskich
Korespondencję przesyłać należy na adres:
Uniwersytet Medyczny
Aleje Racławickie 1
20-059 Lublin
Dział Spraw Socjalnych Studentów
z dopiskiem: Kierunek i rok (np. Lekarski 1 rok)

 

Informujemy, że dopuszcza się potwierdzenie przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, od których wymagane jest złożenie oryginału (np. akt urodzenia, orzeczenie sądu, decyzja ZUS/KRUS itp.).

 

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z miejscowością, datą i czytelnym podpisem wnioskodawcy.

 

Tak doręczone dokumenty będą sprawdzone i w przypadku ewentualnych niejasności bądź błędów zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia wniosku.

 

2. Składanie dokumentów za pośrednictwem tymczasowych skrzynek (tzw. urn)
Na korytarzu DSSS wystawione będą urny do których w godzinach od 8:00 do 15:00 można wrzucać koperty z wypełnionym wnioskiem wraz z dokumentami oraz wpisanym na kopercie kierunkiem studiów.

Dodatkowo od poniedziałku do piątku od godziny 15:15 do godziny 20:00, a sobotę i niedzielę od godziny 10:00 do 20:00 będzie można złożyć dokumenty do urn w holu głównym Domu Studenta nr 1.

Po wrzuceniu dokumentów do urny, wnioskodawca zobowiązany jest do zarejestrowania się poprzez wypełnienie rubryk w specjalnie w tym celu przygotowanej liście, wpisując swój numer albumu (w przypadku osób przyjętych na 1 rok studiów – numer telefonu), kierunek, rok oraz rodzaj studiów (np. I st., II st., j.m.) rodzaj stypendium i składając podpis.

 

Informujemy, że dopuszcza się potwierdzenie przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, od których wymagane jest złożenie oryginału (np. akt urodzenia, orzeczenie sądu, decyzja ZUS/KRUS itp.).

 

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z miejscowością, datą i czytelnym podpisem wnioskodawcy.

 

Tak doręczone dokumenty będą sprawdzone i w przypadku ewentualnych niejasności bądź błędów zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia wniosku.

 

3. Składanie dokumentów osobiście u pracownika DSSS
Osobiste złożenie dokumentów u pracownika DSSS obsługującego dany kierunek, możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się w formie telefonicznej, w celu ustalenia godziny i dnia przyjęcia (numery telefonów dostępne są na stronie internetowej DSSS).

Przed wejściem do DSSS wnioskodawcy zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie z umieszczoną instrukcją (urządzenie ze środkiem do dezynfekcji znajduje się przy drzwiach wejściowych do DSSS).

W przypadku przebywania na terenie DSSS interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki /przyłbicy, posiadania rękawiczek oraz własnego długopisu.

Jednocześnie informujemy, że na korytarzu w siedzibie DSSS nie mogą przebywać żadne osoby. Wnioskodawcy zobowiązani są do oczekiwania na swoją kolej przed budynkiem.

 

PAMIETAJ: Jeżeli konieczna będzie rozmowa z pracownikiem proszę liczyć się z tym, że z uwagi na obsługę studentów/doktorantów na wyznaczonych stanowiskach, które każdorazowo muszą być zdezynfekowane, czas oczekiwania w kolejce może być dłuższy niż dotychczas.

 

Do DSSS może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe) oraz osoba, która nie zamieszkuje w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub z osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

 

W przypadku kontaktu elektronicznego z pracownikiem DSSS bardzo prosimy, aby korzystać ze skrzynek mailowych uczelni. Bardzo często zdarza się, że przesyłana korespondencja z maili innych niż w domenie umlub.pl traktowana jest jako SPAM. 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2020