Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opłaty

Rok akademicki 2018/2019

  1. Zasady pobierania opłat obowiązujące studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 wskazuje Uchwałę CCCXCI/2015 z 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne.
  2. Zarządzenie Rektora Nr 71/2018 z 15 czerwca 2018 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

  4. Wniosek o zwolnienie/rozłożenie na raty/przedłużenie terminu opłaty czesnego za semestr.

  5. Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2018/2019 (podane stawki dotyczą jednego semestru studiów).

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2019