Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Doktorat

Procedura wszczęcia przewodu doktorskiego

  1. Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu, co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki a podstawie przepisów finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
  2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.
  3. Żaden recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód, ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta.
  4. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych.

 

Szczegółowe informacje:

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2019