Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Habilitacja

Procedura wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  1. Kandydat składa wiosek wraz z załącznikami do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje jednostkę organizacyjną uprawnioną do nadawania stopnia doktora habilitowanego, która ma przeprowadzić postępowanie. Jeżeli rada jednostki organizacyjnej wskazana przez kandydata odmówi przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna wyznaczona przez Centralną Komisję.

  2. Centralna Komisja (w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania wniosku) powołuje komisję habilitacyjną składającą się z czterech członków, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów.

  3. Rada jednostki organizacyjnej wyznacza trzech członków, w tym sekretarza i recenzenta.

  4. Ocena rozprawy habilitacyjnej, wyłącznie na podstawie dorobku kandydata, z tym, że kandydat musi wskazać swoje osiągnięcia naukowe, (którymi może być książka lub cykl jednotematycznych publikacji).

  5. Recenzenci przygotowują recenzje w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej.

  6. Komisja habilitacyjna na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia w terminie 21 dni podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego.

  7. Komisja habilitacyjna przekazuje radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

  8. Rada jednostki organizacyjnej w oparciu o opinię zawartą w uchwale Komisji podejmuje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (w formie uchwały).

  9. Rada jednostki organizacyjnej przesyła uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego do Centralnej Komisji.

  10. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść od uchwał jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2019