Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Doktorat

Procedura wszczęcia przewodu doktorskiego

  1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
  2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki.
  3. W skład komisji doktorskiej wchodzi co najmniej 7 osób, w tym recenzenci oraz promotor.
  4. Żaden recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód, ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta.
  5. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych. Kopie recenzji oraz streszczenia przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód przekazuje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

 

Szczegółowe informacje:

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2019