Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Habilitacja

Procedura wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 1. Kandydat składa wiosek wraz z załącznikami do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje jednostkę organizacyjną uprawnioną do nadawania stopnia doktora habilitowanego, która ma przeprowadzić postępowanie. Jeżeli rada jednostki organizacyjnej wskazana przez kandydata odmówi przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna wyznaczona przez Centralną Komisję.
 2. Rada jednostki organizacyjnej wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta.
 3. Centralna Komisja (w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania wniosku) wyznacza kolejnych czterech członków w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów. Powołana komisja liczy łącznie siedem osób.
 4. Ocena rozprawy habilitacyjnej następuje na podstawie dorobku kandydata. Z tym że kandydat musi wskazać swoje osiągnięcia naukowe, które może stanowić książka lub cykl jednotematycznych publikacji.
 5. Recenzenci przygotowują recenzje w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej.
 6. Komisja habilitacyjna na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia w terminie 21 dni podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego.
 7. Komisja habilitacyjna przekazuje radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 8. Rada jednostki organizacyjnej w oparciu o opinię zawartą w uchwale komisji podejmuje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 9. Rada jednostki organizacyjnej przesyła uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego do Centralnej Komisji.
 10. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 11. Osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego dostarcza do dziekanatu dokumenty potrzebne do uzyskania dyplomu.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2019