Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Habilitacja

Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 1. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów (CK).
  Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji.
 2. Kandydat wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania. Jeżeli rada jednostki organizacyjnej wskazana przez kandydata odmówi przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna wyznaczona przez Centralną Komisję.
 3. Centralna Komisja dokonuje oceny formalnej wniosku w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 4. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania. Komisja składa się z:
  1. czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki;
  2. trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta, zaproponowanych przez jednostkę.
 5. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe kandydata spełniają kryteria i przygotowują recenzje.
 6. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
 7. Komisja może przeprowadzić z wnioskodawcę rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.
 8. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednostki organizacyjnej w/w uchwałę i uzasadnienie oraz pełną dokumentację postępowania.
 9. Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 10. Przewodniczący rady jednostki organizacyjnej  przeprowadzającej postępowanie habilitacyjnej przekazuje Centralnej Komisji w terminie 30 dni:
  1. kopię uchwały ws. nadania stopnia;
  2. kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającą opinię;
  3. kopie recenzji.
 11. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 12. Osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, składa do dziekanatu dokumenty potrzebne do uzyskania dyplomu.

 

Szczegółowe informacje:

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2019