Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej

Badania

Badania wykonywane przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej:

 1. Screening aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej związków syntetycznych i pochodzenia naturalnego.
 2. Screening właściwości probiotycznych szczepów bakterii izolowanych z mikroflory człowieka.
 3. Ocena wpływu różnych związków na produkcje biofilmu bakteryjnego i grzybiczego tworzonego na biomateriałach, dokonywana jest w oparciu o dwie metody:
  1. określenie obecności barwnych złogów formazanu powstałych w wyniku redukcji soli tetrazoliowych przez żywe komórki drobnoustrojów,
  2. metodę ELISA w oparciu o ocenę absorbancji wybarwionego biofilmu.
 4. Obydwie te metody pozwalają na określenie stężeń substancji, które wykazują potencjalne właściwości przeciwbiofilmowe. Możliwa jest ocena najmniejszych stężeń działających antyadhezyjnie (wczesne etapy tworzenia biofilmu), przeciwbiofilmowo oraz eradykujące dojrzałą strukturę.
 5. Wykrywanie i identyfikacja bakterii i grzybów w różnych materiałach przy użyciu technik tradycyjnych i molekularnych.
 6. Molekularna analiza epidemiologiczna szczepów bakterii izolowanych z różnych środowisk z zastosowaniem technik genetycznych (genotypowanie przy zastosowaniu łańcuchowej reakcji polimerazy – RAPD-PCR, analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych produktu po amplifikacji – PCR-RFLP, jak również analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych genomowego DNA po rozdziale elektroforetycznym w zmiennym polu elektrycznym – PFGE,  sekwencjonowanie genów metabolizmu podstawowego – MLST).
 7. Wykrywanie i badanie mechanizmów oporności na leki oraz wyznaczników inwazyjności u bakterii metodami genetycznymi (PCR, sekwencjonowanie DNA).
 8. Poszukiwanie szczepów charakteryzujących się pożądanymi cechami poprzez wykrywanie genów odpowiedzialnych za syntezę specyficznych białek.
  Aparaty medyczne wykorzystywane do ww. badań: termocykler, analizator DNA, zestaw do elektroforezy pulsacyjnej, czytnik Elisa, czytnik mikropłytek.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022