Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Zakres usług

Katedra i Zakład Medycyny Sadowej jest jedyną jednostką tej specjalności w województwie lubelskim i całej południowo-wschodniej Polsce.

 

Zakres specjalistycznych usług świadczonych przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej UM w Lublinie

 

Dział toksykologiczny
 1. Diagnostyka zatruć, narkomanii i stanu trzeźwości na zlecenie instytucji z całego makroregionu lubelskiego.

 2. Badania toksykologiczne materiału biologicznego i dowodów rzeczowych (np. próbek cieczy, tabletek, proszków cygarniczek, opakowań oraz produktów spożywczych).

 3. Wykrywanie i oznaczanie trucizn lotnych: alkohole, aldehydy, ketony i estry, substancje ropopochodne, glikol etylenowy, tlenek węgla.

 4. Wykrywanie i oznaczanie trucizn organicznych wysokowrzących: środki odurzające, leki, cyjanki, związki fosforoorganiczne, pochodne kwasu karbaminowego.

 5. Opiniowanie stanu trzeźwości w chwili zdarzenia.

 6. Opiniowanie zatruć i przypadków użycia środków odurzających.

 
Dział genetyczny
 1. Genetyczne ustalanie ojcostwa, macierzyństwa oraz pokrewieństwa w oparciu o badania DNA.

 2. Badania genealogiczne w linii matczynej i ojcowskiej w oparciu o polimorfizm mitochondrialnego DNA oraz polimorfizm DNA chromosomu Y.

 3. Identyfikacja śladów biologicznych.

 4. Identyfikacja śladów biologicznych: krwi, nasienia, śliny, naskórka, moczu.

 5. Izolacja DNA z różnych śladów oraz indywidualizacja genetyczna ich pochodzenia.

 6. Selektywna identyfikacja DNA kobiety i mężczyzny w mieszaninach materiału biologicznego.

 

Dział medyczny:
 1. Sądowo-lekarskie sekcje zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu, okoliczności śmierci oraz mechanizmów urazu.

 2. Maceracja, rekonstrukcja i identyfikacja szkieletu lub niekompletnych szczątków.

 3. Opinie wydane na podstawie akt sprawy w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych dotyczących ustalania stopnia ciężkości obrażeń, ich mechanizmu oraz okoliczności urazu.

 4. Ocena prawidłowości postępowania medycznego.

 5. Opinie dotyczące możliwości uczestnictwa w czynnościach procesowych.

 6. Obdukcje osób pokrzywdzonych (także na leczenie prywatne) w celu dokumentacji doznanych obrażeń oraz oceny okoliczności ich powstania.

 

Wszystkie badania wykonywane są na terenie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie przy użyciu posiadanej aparatury przez zatrudnionych pracowników naukowych i są uznawane przez Sądy i Prokuratury.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023