Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam

O projekcie

 

 

Tytuł projektu: „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obejmuje swoim zakresem działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji miękkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystując do tego celu zasoby uczelni.

 

Efektem projektu Misja MED będzie stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć z zakresu dyscyplin medycznych i farmaceutycznych, poszerzających podstawę programową z chemii, biologii, biofizyki i obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.09.2018

 

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-C060/16

 

Dofinansowanie projektu z UE: 214 017,50 zł

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022