Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2014

15.12.2014

Nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Szanowni Państwo!

 

Pragniemy poinformować, że pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego został otwarty. W programie umieszczono temat: „Potencjał dla innowacji”, który kieruje wsparcie na działania wzmacniające zdolność Regionu Morza Bałtyckiego do stworzenia i komercjalizacji innowacji. W ten sposób program zachęca do eksperymentowania z nowymi podejściami i rozwiązaniami w celu ich praktycznego przetestowania w ramach działań pilotażowych. W ujęciu tematycznym, jeden z głównych celów priorytetu kładzie nacisk na wykorzystanie możliwości dotychczasowej i planowanej infrastruktury badawczej i innowacyjnej. Ponadto priorytet wspiera budowanie potencjału dla strategii inteligentnej specjalizacji i ich realizacji, np. poprzez testowanie i działania pilotażowe. Priorytet zapewnia także wsparcie innowacji nietechnologicznych.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem.

 

Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji).


 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce, nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).


Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

  1. Obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje.
  2. Sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne.
  3. Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych.
  4. Większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych.
  5. Większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

 

 

Przykłady działań:

 

Infrastruktura badań i innowacji – przykładowe działania: identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.

 

Inteligentna specjalizacja – przykładowe działania: tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.

 

Innowacja nietechnologiczna – przykładowe działania: wspólne opracowywanie produktów i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP.

 

 

Termin składania wniosków upływa 2 lutego 2015 roku.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem ds. Funduszy Europejskich, pok. 240, z p. Barbarą Gargałą, tel. 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019