Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.11.2021

Prof. Anselm Jünemann Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. Anselm Jünemann Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego

Prof. Anselm Jünemann – autorytet w dziedzinie europejskiej okulistyki, który od lat współpracuje z lubelskim środowiskiem naukowym, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Uroczystość nadania tego zaszczytnego wyróżnienia poprzedziło sympozjum naukowe pt. „Wzrok w centrum uwagi – lubelska okulistyka, nauka i współpraca” z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego (prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Robert Rejdak, prof. Konrad Rejdak) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (prof. Wiesław Gruszecki).

 

Naukowcy zaprezentowali najnowsze osiągnięcia i wyniki badań nad procesami widzenia uzyskane w oparciu o współpracę zagraniczną.

 

 

Przedstawili także efekty współpracy pomiędzy lubelskimi uczelniami oraz interesujące wyniki badań interdyscyplinarnych biofizyków i okulistów.

 

 

 

Prof. Anselm Jünemann Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego

„Jest niezwykle trudno, aby w kilku zdaniach zawrzeć zasługi Pana Profesora dla rozwoju naszej Uczelni. Nowatorskie podejście do medycyny, u podstawy której leży rozległa wiedza, stanowi niemożliwy do podważenia wkład w rozwój światowej okulistyki (…). Sposobność współpracy z Panem Profesorem dla naszej kadry specjalistów to prawdziwy honor. Włączenie Pana Profesora do grona znakomitych Doktorów Honoris Causa jest dowodem tego, jak wysoce nasze środowisko akademickie ceni dorobek i zasługi Pana Profesora dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – mówił podczas uroczystości Rektor prof. Wojciech Załuska.

 

Prof. Anselm Jünemann Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

W laudacji na cześć nowego Doktora Honoris Causa prof. Robert Rejdak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji, podkreślił fakt bliskiej współpracy środowiska naukowego Lublina z prof. Jünemannem, która trwa od ponad dwóch dekad.  

 

„Osiągnięcia naukowe, wzorowa postawa moralna, zasługi, wybitny wkład w rozwój światowej okulistyki oraz szeroka działalność organizacyjna zarówno w Europie, w Polsce, ale też w Lublinie – są to względy, którymi kieruje się nasza Uczelnia, wyróżniając tytułem Doktora Honoris Causa prof. Anselma Jünemanna” – mówił.

 

„Prof. Jünemann to osobowość otwarta na wyzwania współczesnego świata, erudyta, człowiek o wielkiej kulturze osobistej, który niezależnie od sytuacji zawsze potrafi pozostać sobą, czego też uczy swoich uczniów i współpracowników (…) Profesorze, podążać za Tobą na zawodowej drodze i uczyć się od Ciebie było i jest przyjemnością oraz zaszczytem. Jestem szczęśliwy, że Uniwersytet Medyczny może docenić dziś Twój wyjątkowy wkład w rozwój lubelskiej nauki i okulistyki” – podkreślił prof. Rejdak.

 

Prof. dr hab. Anselm Gerhard Maria Jünemann urodził się w 1961 roku w Münster. Rozpoczął studia medyczne na Wesfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster oraz równolegle pedagogikę instrumentalną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w zakresie gry na fortepianie i skrzypcach. Studia medyczne ukończył w 1986 roku. W okresie studiów pracował jako student – asystent w Instytucie Anatomii rodzimej Alma Mater. W grudniu 1986 roku uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza, a w marcu 1995 roku ukończył specjalizację w dziedzinie okulistyki oraz zdał międzynarodowy egzamin z okulistyki, uzyskując tytuł FEBO.

 

W latach 1987 – 1988 pracował naukowo w Instytucie Patologii Wesfalskiego Uniwersytetu Wilhelma, w okresie 1989 – 1996 jako asystent w Klinice Okulistyki z Polikliniką Fryderyka i Aleksandra Erlangen – Norymberga, gdzie od 1996 do 2014 pełnił nadzór nad oddziałem dziecięcym i blokiem operacyjnym, a następnie został ordynatorem tej jednostki. W latach 1996 – 1998 pełnił funkcję Kierownika Polikliniki Ogólnej, w 2006 został kierownikiem Kliniki Okulistyki z Polikliniką Uniwersytetu Erlangen – Norymberga. W okresie 1994 – 2014 był zastępcą dyrektora Państwowej Szkoły Zawodowej o kierunku ortoptyka przy Klinice Okulistyki Uniwersytetu Erlangen – Norymberga. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję dyrektora Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Rostocku, a od 2019 roku pracuje w Centrum Okulistycznym Viselle w Erlangen.

 

W 1990 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora za pracę pod kierunkiem prof. dr. hab. D. Eichnera pt.: Badania kariometryczne komórek wysp trzustkowych u szczurów w warunkach odwróconego rytmu dnia i nocy. W 2000 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie okulistyki za cykl prac poświęconych sekwencji testów psychofizycznych i elektrofizjologicznych we wczesnej diagnozie jaskry. W 2012 roku profesor wizytujący w Trinity College w Dublinie, a w roku akademickim 2015/2016 Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2014 – 2018 profesor zwyczajny okulistyki na Uniwersytecie w Rostocku. W latach 2013 – 2019 członek ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology), a od 2011 roku członek międzynarodowej grupy Microinvasive Glaucoma Surgery (MIGS) Study Group.

 

Główne obszary badawcze Profesora Jünemanna to:

 • Funkcjonalna i morfologiczna wczesna diagnostyka jaskry
 • Chirurgia filtracyjna jaskry
 • Selektywne testy psychofizyczne i elektrofizjologiczne do oceny drogi wzrokowej
 • Multifokalne techniki stymulacji
 • Mechanizmy neurodegeneracji siatkówkowej
 • Zaburzenia metabolizmu homocysteiny w przebiegu jaskry
 • Aspekty immunologiczne jaskry
 • Transtrabekularna chirurgia jaskry
 • Implanty przeciwjaskrowe
 • Modulacja procesów gojenia w chirurgii jaskry
 • Zespół pseudoeksfoliacji

 

Profesor Jünemann współpracuje z klinikami i instytutami wielu uniwersytetów w Niemczech:

 • z Instytutem Biostatyki i Informatyki Medycznej (IBIMA), Instytutem Neurodegeneracji Albrechta Kossela oraz Instytutem Psychologii i Socjologii Medycznej, z Kliniką Protetyki Stomatologicznej, z Instytutem Toksykologii i Farmakologii Uniwersytetu w Rostocku,
 • z Instytutem Anatomii, Institute of Biomaterials, Department of Materials science and Engineering Uniwersytetu w Erlangen,
 • z Kliniką Psychiatrii, Psychiatrii Socjologicznej i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Hannoverze,
 • z Max Delbrueck Center for Molecular Medicine i z Niemieckim Towarzystwem Immunologicznym w Berlinie,
 • z Instytutem Biochemii oraz z Centre of Ophthalmology, Institute for Ophthalmic Research w Tybindze.

 

Ośrodki zagraniczne, z którymi współpracuje Profesor Jünemann, to:

 • Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Wydział Biofizyki UMCS w Lublinie
 • Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Department of Neuroimmunology, Institute of Neurology, London

 

Profesor Jünemann jest promotorem wielu prac, egzaminatorem egzaminów państwowych oraz członkiem wielu towarzystw:

 • Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego (DOG) od 1991 r.
 • Związku Zawodowego Lekarzy Niemieckich (BVA) od 1991 r.
 • The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) od 1993 r.
 • W latach 1994 – 1997 Joint European Research Meetings in Ophthalmology and Vision (JERMOV)
 • European Association for Vision and Eye Research (EVER) od 1998 r.
 • European Glaucoma Society (EVRS) od 2008 r.
 • Towarzystwa Retinologicznego (RG) od 2013 r.
 • European Society for Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) od 2013 r.

 

Jest on także redaktorem w wielu czasopismach specjalistycznych:

 • Klinische Monatsblaetter fuer Augenheilkunde od 1999 r.
 • Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology Graefe od 2000 r.
 • European Journal of Ophthalmology od 2000 r.
 • Der Ophthalmologe 2002 r.
 • Acta Ophthalmologica Scandinavica od 2009 r.
 • Journal of Cataract and Refractive Surgery od 2009 r.
 • Current Eye Research od 2009 r.
 • Investigative Ophthalmology and Visual Science od 2011 r.
 • Molecular Vision od 2021 r.

 

Galeria zdjęć

 

Fot. Agnieszka Wrońska

Biuro Promocji

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021