Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

01.02.2018

Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”

 

Ogólnopolska Konferencja

Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym

15-16 maja 2018 roku

Wydział Politologii UMCS, Centrum Transferu Wiedzy KUL

 

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL,   Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacja Badań Międzynarodowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”, która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS i w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Do współpracy i udziału w konferencji zostali zaproszeni: Ministerstwo Zdrowia, Lubelska Izba Lekarska, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Planowana krajowa konferencja pt. Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym ma na celu prezentację interdyscyplinarnych badań odnoszących się do jednego z najważniejszych zagadnień współczesnego, zglobalizowanego świata, jakim jest bezpieczeństwo zdrowotne zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym.

 

Planowane są cztery główne obszary tematyczne:

  • zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego,
  • wymiar instytucjonalno – prawny bezpieczeństwa zdrowotnego i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia,
  • komunikacja o bezpieczeństwie zdrowotnym i promocja zdrowia,
  • innowacyjność na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Współpraca przy organizacji tego wydarzenia naukowego pięciu wiodących lubelskich ośrodków naukowych, prezentujących różne dziedziny i narzędzia badawcze ma pozwolić na ukazanie zintegrowanych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście wyzwań, jakie niesie ze sobą zglobalizowany świat.

 

Materialny rezultat konferencji stanowić będzie cykl publikacji zarówno w formie recenzowanej monografii, jak i specjalnych tomów czasopism naukowych zawierających artykuły naukowe prelegentów. Organizatorzy planują realizację cyklicznej konferencji poświęconej tej tematyce.          

 

Obrady konferencji przyjmą formułę panelową. Planowany jest również blok warsztatów z udziałem zaproszonych gości.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie referatów w języku polskim.

 

 

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2018 roku pocztą elektroniczną bezpieczeństwo.zdrowotne@poczta.umcs.lublin.pl lub listownie na adres:

dr Justyna Kięczkowska
Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

 

lub

 

dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

 

z dopiskiem: konferencja/bezpieczeństwo zdrowotne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.

 

 

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Dane do przelewu zostaną udostępnione po akceptacji zgłoszenia.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • opublikowanie artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym (11 pkt.) po uzyskaniu pozytywnych recenzji,
  • materiały konferencyjne,
  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji,
  • przerwy kawowe.

 

Uczestnicy konferencji pokrywają indywidualne koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów.

 

Pozostałe informacje:

Wszelkie pytania dotyczące konferencji należy kierować na poniższe adresy:

  • dr Justyna Kięczkowska: justyna.kieczkowska@poczta.umcs.lublin.pl
  • dr Aneta Wójciszyn-Wasil: wasil@kul.pl

Użyteczne linki internetowe: www.lublin.eu

 

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Dr hab. Dariusz Wadowski

Dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak

Dr hab. Agata Ziętek

Dr inż. Agnieszka Latoch

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

Dr Kinga Smoleń

Dr inż. Jakub Szabelski

Dr Marek Błaszczak

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Dr Justyna Kięczkowska

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2018