Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.06.2019

Ogłoszenie konkursów GRIEG i IdeaLab – finansowane ze środków pochodzących z funduszy norweskich oraz funduszy EOG oraz MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy 

 

 

finansowane ze środków pochodzących z funduszy norweskich oraz funduszy EOG.:

 

GRIEG na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego.

 

Termin składania zgłoszeń upływa 17 września 2019 roku, 24.00 CEST.

 

 

IdeaLab na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.

 

Wnioski mogą być wypełniane wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego Uczestnika, dostępnego na https://idealab.ncn.gov.pl

 

Termin składania wniosków upływa 19 sierpnia 2019 roku, 24.00 CEST.

 

 

 

oraz ogłaszane cyklicznie:

 

MAESTRO 11 jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 roku.

 

 

SONATA BIS 9 to konkurs skierowany do uczonych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Jego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 roku.

 

 

UWERTURA 4 ma na celu wsparcie w skutecznym ubieganiu się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Badacze, którzy w konkursie UWERTURA będą ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i muszą mieć doświadczenie w kierowaniu własnym projektem badawczym wyłonionym w drodze konkursu lub być laureatami prestiżowych stypendiów. 

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 roku.

 

Wnioski w konkursach GRIEG, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWENTURA 4 należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

 

Wnioski w systemie OSF można udostępnić redaktorowi pomocniczemu w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym, najpóźniej 2 tygodnie przed zamknięciem naboru w NCN.

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

  • 448 50 32,
  • 448 50 30,
  • 448 50 33.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji na stronie NCN.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2019