Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

23.03.2020

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie z dnia 21 maja 2019 r.

 

Przyznawane są w trzech kategoriach:

 1. wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
 3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.
   

Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w Dziale Nauki do dnia 31 marca w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć odwzorowanie cyfrowe następujących dokumentów:

 1. uzasadnienia wniosku, sporządzonego przez Senat Uczelni
 2. rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora i uchwałą o wyróżnieniu – w przypadku nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską;
 3. informacji o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz opinią komisji habilitacyjnej –w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
 4. wybranych publikacji, patentów, autoreferatu kandydata do nagrody, a także przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora lub tytuł w zakresie sztuki recenzji osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań,z pominięciem autocytowań;
 5. dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem o nagrodę;
 6. innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych przez kandydata do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 7. oświadczenia kandydata do nagrody o tym, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub nie został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
 8. oświadczenia kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

 

JM Rektor może zgłosić wyłącznie jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z nagród, o których mowa w punkcie 1 i 2, oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w punkcie 3.

 

Wniosek do pobrania (formularz)

Szczegółowe informacje w sprawie przyznawania Nagród Premiera dostępne są na stronie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Nauki w terminie najpóźniej do 31 marca 2020 roku.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021