Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

03.12.2021

Drugi przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1

 

OGŁASZA

 

drugi pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej podpiwniczonym budynkiem kamienicy o funkcji użytkowej służby zdrowia, o czterech kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro, II piętro, zaadoptowane poddasze), wzniesiony około 1902 r. na planie prostokąta, pow. zabudowy 376,75 m2, pow. użytkowa netto 1 110,94 m2 (w tym kondygnacji nadziemnych 978,73 m2), kubatura 6 768 m3 położonej przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie, wpisanej do Księgi wieczystej LU1I/00171462/3.

 

Nieruchomość położona jest w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 58, w śródmiejskiej strefie miasta, w rejonie zwartej zabudowy mieszkaniowej i użytkowej.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu skrzyżowania z ul. Lubartowską stanowiącą trasę wylotową w kierunku Lubartowa i Białegostoku a jednocześnie dojazd do centrum miasta i połączenia z Al. Solidarności będącą jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta i trasą przelotową z Warszawy i Kraśnika w kierunku Zamościa i Chełma. Od strony północnej granice nieruchomości stanowi pas drogowy ul. Czwartek a z pozostałych stron graniczy ona z podobnymi do niej nieruchomościami zabudowanymi z istniejącą zabudową mieszkalną i użytkową. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obiektów przemysłowych lub uciążliwych usług, które wpływałyby negatywnie na walory użytkowe nieruchomości.

 

Cena wywoławcza zbywanego prawa własności gruntu i prawa własności nieruchomości budynkowej wynosi:

4  496 000 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 

Wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w pieniądzu należy wpłacić na konto w Banku BGK w Lublinie, nr rachunku: 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 lub złożyć wraz z ofertą w gwarancjach bankowych. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie uznane za złożone z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych dotyczących transakcji kupna.

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg-sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 58- nie otwierać przed dniem 10.01.2022 r. godz. 1030’’ należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1, pok. nr 8  do dnia 10.01.2022 r. do godz. 1000.

 

Oferta powinna zawierać:

  • oferowaną cenę zakupu nieruchomości,
  • imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,

Jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna oferta winna zawierać ponadto NIP, REGON lub KRS (jeżeli dotyczy), umowę spółki cywilnej (jeśli dotyczy). Jeżeli Oferentem jest osoba fizyczna oferta winna zawierać ponadto numer PESEL. W przypadku zamiaru wspólnego nabycia prawa własności nieruchomości przez więcej niż jednego Oferenta, należy złożyć wspólną ofertę nabycia prawa własności, określającą nabywane udziały w tym prawie, a każdy z Oferentów dołącza odpowiednio własny NIP, REGON, KRS lub PESEL. Oferta zostanie przyjęta, jeżeli suma nabywanych udziałów wynosić będzie 100%.
 

  • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu opisanymi w regulaminie przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • kopię dowodu złożenia wadium. W przypadku wspólnego nabycia przez więcej niż jednego Oferenta, każdy Oferent wnosi wadium proporcjonalne do nabywanych udziałów w prawie własności nieruchomości.

W takim przypadku wadium  zostanie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli łącznie wynosić będzie 100 000 zł.
 

  • oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
  • pełnomocnictwo osoby/ firmy składających ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu osoby/ firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

W przypadku zaistnienia braków formalnych komisja przetargowa może zwrócić się do Oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

Oferty i wadia złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, pok. 21, w dniu 10.01.2022 r. o godz. 1030.

 

Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność jest wpłacenie całej oferowanej ceny nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Za datę wpłacenia ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy w Banku PKO BP Oddział w Lublinie nr: 94 1020 3147 0000 8302 0084 6188. W przypadku wygrania przetargu i uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, lub w przypadku wadliwego umocowania jego przedstawicieli do podpisania umowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym Oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu z tego tytułu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

 

Przedmiot postępowania przetargowego oglądać można codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1400, po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu terminu pod numerami tel. 81 448 56 04, lub 601 694 313, godz. 900 – 1400.

Pliki do pobrania

regulamin_zbycia_nieruchomosci-_projekt__kopia.pdf

Regulamin zbycia nieruchomości

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022