Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

03.08.2022

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów medycznych z budynków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

zaprasza do złożenia oferty

 

na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów medycznych z budynków Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

 

 

 

Tryb postępowania: zamówienie poniżej progu stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129 z dnia 24.06.2021).

 

 

I. Przedmiotowy opis usługi:

 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów medycznych wraz z dostawą niezbędnych opakowań spełniających wymagania określone w rozdziale II do gromadzenia odpadów medycznych.

 

Szacunkowa roczna ilość odpadów medycznych wytwarzanych w ciągu roku w Uniwersytecie Medycznym mieści się w przedziale 9-11 Mg.

 

Termin obowiązywania umowy: do wyczerpania kwoty tj. 120 000,00 zł netto.

 

 

II. Szczegółowy opis usługi:

 

 1. Odbiór odpadów medycznych z grupy 18 01
  1. będzie odbywać się na podstawie wystawienia na zleceniobiorcę Kart Przekazania Odpadów
   w systemie BDO,
  2. każdorazowo będzie realizowany poprzez odebranie odpadów ze wskazanej jednostki oraz zważenie ich w obecności pracownika jednostki a także wpisania ich wartości wagowej i kodu w druk odbioru odpadów Zleceniodawcy,
 2. Bieżące dostarczenia opakowań na odpady z grupy 18 01 zgodnie z ich szacowanym zapotrzebowaniem:
  1. koszy lub stelaży do gromadzenia odpadów medycznych w workach,
  2. szacowana miesięczna ilość worków foliowych wzmocnionych z możliwością jednokrotnego zamknięcia koloru czerwonego o pojemnościach:
   • 120 l- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 365 szt.,
   • 160 l- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 175 szt.,
   • 240 l- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 1140 szt.,
  3. szacowana miesięczna ilość worków foliowych wzmocnionych z możliwością jednokrotnego zamknięcia koloru żółtego o pojemnościach:
   • 60 l- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 100 szt.,
   • 120 l- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 70 szt.,
   • 160 l- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 55 szt.,
   • 240 l- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 30 szt.,
  4. szacowana miesięczna ilość szczelnych pojemników twardościennych czerwonych przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych w tym na igły oraz inne ostre narzędzia o pojemnościach:
   • 700 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 215 szt.,
   • 1500 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 170 szt.,
   • 2500 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 360 szt.,
   • 5000 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 100 szt.,
   • 10000 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 100 szt.,
   • 30000 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 90 szt.,
  5. szacowana miesięczna ilość szczelnych pojemników twardościennych żółtych przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych w tym na igły oraz inne ostre narzędzia o pojemnościach:
   • 700 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 70 szt.,
   • 1500 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 70 szt.,
   • 2500 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 20 szt.,
   • 5000 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 20 szt.,
   • 10000 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 25 szt.,
   • 30000 ml- szacowane miesięczne zapotrzebowanie jednostek 10 szt.,
  6. dostarczenia etykiet na worki lub pojemniki na odpady medyczne zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 3. Transport ww. odpadów w uzgodnionych z zamawiającym terminach:
  1. trzy razy w tygodniu po uprzednim jednodniowym zgłoszeniu;
  2. z trzech wskazanych obiektów zamawiającego po zgłoszeniu w dniu odbioru.
 4. Unieszkodliwienie ww. odpadów lub przekazanie odpadów niebezpiecznych przejętych
  od Zleceniodawcy do ostatecznego procesu unieszkodliwienia w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów,
 5. Comiesięczne oświadczenie o ostatecznym unieszkodliwieniu odebranych odpadów Zleceniodawcy.
 6. Realizacja faktur za odbiór odpadów będzie odbywać się na podstawie Kart Przekazania Odpadów wystawionych w systemie BDO.

 

III. Kryteria oceny ofert:

 

Oferty będą oceniane pod względem wysokości oferowanej stawki netto za usługę zagospodarowania 1 kg odpadów medycznych z grupy 18 01.

 

Wygrywa oferta z najniższą ceną. W przypadku złożenia ofert w tej samej cenie, Zleceniodawca wezwie Wykonawców proponujących tę samą cenę do złożenia ofert dodatkowych w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

 

Do oferty należy dodatkowo dołączyć:

 1. kopie dokumentów uprawniających do wykonania usługi,
 2. oświadczenie Wykonawcy, ze nie działa na rzecz lub z udziałem:
  1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
  3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
 3. informacje o osobie do kontaktu z numerem telefonu i adresem e-mail.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Zleceniodawcy, Al. Racławickie 1, w Zespole ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego, pod nr telefonu: (81) 448-51-97 w godzinach 715-14.30 od poniedziałku do piątku.

 

Oferty w formie elektronicznej (treść oferty będzie stanowić załącznik do treści maila) zatytułowane Oferta na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów medycznych z budynków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@umlub.pl do dnia 23.08.2022r., do godziny 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia br. o godz. 1215 w pokoju nr 141 w Collegium Novum, Al. Racławickie 1 w Lublinie.

 

O wyborze oferty Zleceniodawca poinformuje na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie www.umlub.pl w zakładce Komunikaty oraz drogą elektroniczną najpóźniej do 30 sierpnia 2022 r.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może unieważnić konkurs bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022