Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

21.07.2020

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy SPSK nr 4 w Lublinie

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

ogłasza konkurs ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu

 przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie

 

 

Ogłoszenie

 

  1. Opis dzierżawionego terenu:

Dzierżawiony teren położony jest w Lublinie w okolicy ul. Jaczewskiego w obrębie nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntu działkami nr: 5/11 i 7/2. Łączna powierzchnia parkingów przeznaczonych pod dzierżawę wynosi 10 389 m2. Grunt ten jest utwardzony, pokryty asfaltem, kostką betonową, trylinką i płytami ażurowymi. Składa się z 596 oznaczonych miejsc parkingowych, w tym:

  • 506 miejsc zlokalizowanych wzdłuż ciągów jezdnych i placach parkingowych
  • 90 miejsc ogrodzonych, przeznaczonych na prowadzenie parkingu strzeżonego,

oraz parkingów bez wyznaczonych miejsc postojowych.

 

Obecnie, z uwagi na ustawienie namiotów i kontenerów w związku z epidemią oraz zaplecze budowy Szpitala, wyłączonych czasowo jest 1006 m2, stąd aktualna powierzchnia dzierżawy wynosi 9 383 m2.

Do miejsc parkingowych prowadzi dogodny układ komunikacyjny, stanowiący wewnętrzne utwardzone ciągi jezdne.

 

Szczegółowy opis dzierżawionego gruntu określa załącznik graficzny nr 1.

 

 

  1. Cena wywoławcza

Stawka wywoławcza 1m2 dzierżawy gruntu wynosi: 6,95 zł netto. 

Oferta musi zawierać oferowaną miesięczną stawkę wynikającą z ceny za 1m2 (netto) dzierżawionego terenu nie mniejszą niż 6,95 zł netto.

 

 

  1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1, pokój nr 8, do dnia 10.08.2020 r. do godz. 1030.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10.08.2020 r. o godz. 1100 w pok. nr 16.

 

 

  1. Okres obowiązywania dzierżawy

Okres związania ofertą wynosi 16 m-cy i 18 dni. Umowa od dnia 13 września 2020 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

 

  1. Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 72 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) na rachunek Wydzierżawiającego nr: 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Wadium zostanie uznane za złożone, z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Wydzierżawiającego.

 

Oferentowi, który wygra konkurs, wadium zalicza się na poczet kaucji, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, powstałych z tytułu zaległości czynszowych lub innych należności względem Wydzierżawiającego. Pozostałym osobom, wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia odwołania lub zamknięcia postępowania konkursowego. Organizator konkursu zawiadomi dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca, który wygrał konkurs odmówi podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

  1. Warunki udziału

Szczegółowy Regulamin konkursu ofert, wzór umowy, formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 Regulaminu i załącznik graficzny nr 1, znajduje się na stronie internetowej www.umlub.pl w zakładce: Komunikaty.

 

Osoby zainteresowane obejrzeniem terenu, lub uzyskaniem dodatkowych informacji, proszone są o kontakt pod nr tel. 81 448 56 03 i 448 56 04 lub na adres e-mail: katarzyna.adamczyk@umlub.pl

 

Zapytania drogą e-mailową mogą wpływać do dnia 04.08.2020 r. Pytania zadane po wskazanym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu/konkursu ofert bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu/konkursu ofert z tego tytułu.

Pliki do pobrania

regulamin_konkursu.pdf

Regulamin konkursu

zal._nr_1_-_mapka_dzierzawionego_terenu.pdf

Załącznik nr 1: Mapka dzierżawionego terenu

zal._nr_2_formularz_ofertowy.docx

Załącznik nr 2: Formularz oferty

projekt_umowy_dzierzawy.pdf

Projekt umowy dzierżawy

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021