Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

08.01.2014

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii UM w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:

 • Tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • Specjalizacja w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.
 • Znaczny dorobek naukowy w zakresie wymaganej dyscyplin.
 • Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo – badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką kliniczną.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz link.
   Wzór formularza
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.
   Wzór formularza
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 • Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry.
 • Poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Plan kierowania Katedrą i Kliniką na najbliższe 6 lat.
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki.

 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 7 marca 2014 roku na następujący adres:

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie
Ul. Ceramiczna 1
20 – 150 Lublin
Pok. nr 106

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022