Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

14.01.2014

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii UM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są:

 • Tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Znaczący dorobek naukowy (łączny IF powyżej 100; suma punktów MNiSW powyżej 800).
 • Osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej.
 • Tytuł zawodowy lekarza.
 • Specjalizacja w dziedzinie chirurgii onkologicznej.
 • Prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w której zlokalizowana jest klinika.
 • Czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.
 • Spis publikacji.
 • Kserokopie specjalizacji oraz prawa wykonywania zawodu.
 • Plan kierowania Kliniką na najbliższe 6 lat.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest klinika.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do dnia 14 marca 2014 roku na adres:

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022