Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

23.02.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 16 marca 2018 roku.

 

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko ASYSTENTA:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • Życiorys.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 • Oświadczenie dotyczące nepotyzmu.
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 • Posiadać tytuł zawodowy magistra farmacji.
 • Posiadać poszerzoną, udokumentowaną wiedzę z zakresu chemii triazoli.
 • Posiadać wiedzę z zakresu obsługi programu HyperChem.
 • Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022