Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

12.12.2018

Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie ul. Chodźki 19, 3 piętro w pok. 3 w terminie do dnia 02.01.2019 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego.
 • Czynnej znajomości języka angielskiego (dobrze widziana znajomość innych języków obcych) i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami lub gotowość do prowadzenia takich zajęć.
 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 • Co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy w pracowni radiologii zabiegowej.
 • Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów angioplastyki i stentowania naczyń obwodowych – w tym tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych, tętnic łuku aorty, tętnic trzewnych i nerkowych, przetok dializacyjnych oraz żył centralnych - wykonywanych samodzielnie w asyście lekarza specjalisty.
 • Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów embolizacji obwodowej zarówno tętniczej jak i żylnej (w tym znajomość zasad wykonywania chemoembolizacji) – wykonywanych samodzielnie w asyście lekarza specjalisty.
 • Doświadczenie w wykonywaniu przezskórnych zabiegów nie-naczyniowych: nefrostomii, szynowania moczowodów, drenaży dróg żółciowych, drenaży ropni – wykonywanych samodzielnie w asyście lekarza specjalisty.
 • Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów neuroradiologicznych – asystowanie do zabiegów embolizacji tętniaków i malformacji śródczaszkowych oraz trombektomii mechanicznej w udarach niedokrwiennych.
 • Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów implantacji stentgraftów aortalnych brzusznych i piersiowych (również rozwarstwienia aorty) – asystowanie do zabiegów.
 • Doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji badań usg naczyń obwodowych metodą Dopplera.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli jest wymagana.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wg wymagań.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji (w przypadku posiadania specjalizacji).
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami lub oświadczenie o gotowości do prowadzenia takich zajęć.
 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka angielskigo, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Zaświadczenie o średniej ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022