Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

16.01.2020

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii

Stanowisko: Stypendysta-Doktorant (20 miesięcy)

 

Poszukujemy osoby entuzjastycznie nastawionej oraz zmotywowanej do pracy na stanowisku Stypendysta - DOKTORANT w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii na okres 20 miesięcy. Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: Kompleksowa ocena potencjału biomedycznego nowatorskich makroporowatych kriożelowych biomateriałów wytworzonych z zastosowaniem techniki suszenia sublimacyjnego w połączeniu ze środkiem pianotwórczym finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz

 

Cel projektu

Celem projektu jest wytworzenie 2 rodzajów nowych biomateriałów (rusztowań kostnych i opatrunków na rany) opartych na kriożelu chitozanowo-agarozowym, charakteryzujących się wysoką porowatością otwartą, do potencjalnych zastosowań w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej. Głównym celem badawczym projektu jest kompleksowa ocena potencjału biomedycznego wytworzonych kriożelowych biomateriałów  poprzez określenie ich właściwości mechanicznych, porowatości, topografii powierzchni, właściwości fizykochemicznych, biodegradowalności, bioaktywności (biomineralizacji rusztowań in vitro) oraz biokompatybilności in vitro.

 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich, słuchaczem szkoły doktorskiej prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;

b) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;

 

Zakres obowiązków

 • Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie.
 • Opracowanie metody produkcji opatrunków na rany oraz przygotowanie próbek biomateriałów do wszystkich analiz zaplanowanych w projekcie.
 • Ocena stopnia biodegradacji, właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i biokompatybilności otrzymanych materiałów opatrunkowych.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu.
 • Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych 0raz stażach naukowych.
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu.

 

Kryteria kwalifikacyjne

 1. Oferta kierowana jest do absolwentów kierunku biologii, biotechnologii, biomedycyny, inżynierii biomedycznej/materiałowej, farmacji, analityki medycznej i kierunków pokrewnych.
 2. Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 3,75.
 3. Znajomość technik hodowli komórek w warunkach in vitro oraz metod oceny biokompatybilności materiałów implantacyjnych/wyrobów medycznych z wykorzystaniem modeli komórkowych.
 4. Znajomość zagadnień z inżynierii biomateriałowej oraz doświadczenie w pracy z biomateriałami.
 5. Umiejętność obsługi mikroskopu konfokalnego oraz analizy obrazu 3D z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.
 6. Znajomość technik laboratoryjnych m.in. kolorymetryczne analizy biochemiczne, immunofluorescencja, ELISA.
 7. Znajomość podstaw mikrobiologii oraz obsługi liofilizatora będzie dodatkowym atutem.
 8. Znajomość zagadnień analizy statystycznej i pracy z programami statystycznymi np. Statistica, GaphPad Prism.
 9. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 10. Biegłość w pracy z programami MS Office oraz programami graficznymi typu Corel Draw, Photoshop.
 11. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 12. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 13. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (np. udział w konferencjach, staże, szkolenia, członkostwo w kołach naukowych).

 

Od kandydata wymagana jest:

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Kandydatowi oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym,
 • możliwość rozwoju naukowego
 • stypendium w wysokości: 4 500,00 zł miesięcznie wypłacane przez okres trwania projektu lecz nie dłużej niż 20 miesięcy.


Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Lista streszczeń zjazdowych oraz/lub publikacji.

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 31 stycznia 2020 roku, godz. 18:00 na adres: agata.przekora@umlub.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 luty 2020 roku

 

Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: marzec 2020 roku

 

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do Kierownika Projektu na adres: agata.przekora@umlub.pl

 

Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 30 minut rozmowę kwalifikacyjną.

 

Ze względu na wymogi procesu rekrutacji proszę załączyć poniższe oświadczenie:

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

……..........................................

/czytelny podpis STYPENDYSTY/

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022