Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

22.01.2020

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w  Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra farmacji, biotechnologii lub biologii;
 2. Preferowane posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu metod biotechnologicznych hodowli komórkowych in vitro, pozyskiwania wtórnych metabolitów roślinnych i oceny ich aktywności biologicznej;
 3. Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi;
 4. Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana;
    Wzór formularza
 2. C.V. – formularz;
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
    Wzór formularza
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych;
    Wzór formularza
 5. oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie;
    Wzór formularza
 6. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy;
    Wzór formularza
 7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 8. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu w przypadku posiadania takiego dokumentu;
 9. dokumenty potwierdzający czynną znajomości języka obcego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 10. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji;
 11. Uzupełniona Karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne - w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi;
    Wzór formularza

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. 

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublin zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego (ul. Witolda Chodźki 1, 20-093 Lublin) w terminie do dnia 21.02.2020r.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022