Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

14.07.2021

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Klinice Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Traumatologii i Medycyny Ratunkowej.

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 • Czynna znajomość j. angielskiego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców,
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce,
 • Dorobek dydaktyczny i organizacyjny, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta.

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego UM w Lublinie.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  ​​Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
  ​​Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
  Wzór formularza
 • Karta Oceny
   Wzór formularza
 • Osiągnięcia dydaktyczne do uzupełnienia Karty Oceny
  Wzór formularza
 • Osiągnięcia organizacyjne do uzupełnienia Karty Oceny (Załącznik Nr 2 ZR)
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce, jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: biuromcd@umlub.pl w terminie do 13.08.2021 roku.

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bieniek, malgorzata.bieniek@umlub.pl, +48 81 448 75 00

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021