Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

18.08.2021

Konkurs na 2 stanowiska LEKTORA (język angielski) w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska LEKTORA (język angielski) w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 Wymagania konkursowe:

 • Ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego;
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z języka angielskiego
 •  Biegła znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców

 

Kompetencje preferowane:

 • Znajomość języka angielskiego medycznego
 • Minimum roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć „Medical English”

 

 Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego UM w Lublinie.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   ​Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   ​Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
  ​Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego,
 • Dokument potwierdzający prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z języka angielskiego wydany przez Podmiot, w którym te zajęcia się odbywały
 • Jeżeli dotyczy Kandydata - zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego (innego niż język angielski), wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: biuromcd@umlub.pl w terminie do 17 września 2021 r.

 

Osoba do kontaktu: Łukasz Turczyński, lukasz.turczynski@umlub.pl, +48 81 448 75 00

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021