Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

12.04.2017

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Anatomii Człowieka

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski  KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Preferowane wieloletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.

 Wzór formularza

 

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Spis publikacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną –jeśli dotyczy kandydata.
 • Plan kierowania Katedrą na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 12.06.2017 r. na adres:

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018