Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

12.04.2017

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Onkologii Katedry Onkologii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Onkologii Katedry Onkologii.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Onkologii Katedry Onkologii:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej.
 • Preferowane posiadanie specjalizacji z radioterapii oraz doświadczenia w leczeniu skojarzonym radiochemioterapii.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Preferowane doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Poświadczona kserokopia specjalizacji.
 • Spis publikacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną –jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie o doświadczeniu w leczeniu skojarzonym radiochemioterapii.
 • Plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 12.06.2017 r. na adres:

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2018