Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

28.04.2017

Konkurs na stanowisko PROFESORA WIZYTUJĄCEGO w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko PROFESORA WIZYTUJĄCEGO w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w pok. 3 w terminie do dnia 19 maja 2017 roku.
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:

 • Posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu, jeśli jest wymagane.
 • Posiadanie znaczącego dorobku naukowego.
 • Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo – badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadanie doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dyplomu nadania stopnia doktora.
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 • Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry.
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie dodatkowym miejscem pracy kandydata/tki.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z polityką z zakresu ochrony danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie dotyczące publikacji.
   Wzór formularza

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko PROFESORA WIZYTUJĄCEGO w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018