Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

08.03.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 29 marca 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie ukończonej lub otwartej specjalizacji z medycyny ratunkowej.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o specjalizacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez  Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2019