Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

15.05.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w pok. 3 w terminie do dnia 4.06.2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędny.
 • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną/społeczną
 • Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami anglojęzycznymi.
 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 • Dorobek naukowy (min. 100 PK), w tym dorobek naukowy potwierdzający znajomość zagadnień  zdrowia publicznego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

 

Inne wymagania uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • Staż w instytucji zagranicznej, zajmującej się zagadnieniami z zakresu zdrowia publicznego.

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.
 • Zaświadczenie o średniej ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów spełniających kryteria formalne na rozmowę kwalifikacyjną z udziałem Kierownika Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego UM  w Lublinie.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019