Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

11.06.2018

Nabór na stanowisko: Członek zespołu wdrażającego projekt finansowany ze środków PO WER/EFRR

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Członek zespołu wdrażającego projekt finansowany ze środków PO WER/EFRR – 3 osoby

(nr referencyjny ogłoszenia: DFE/POWER/EFRR/5/2018)

 

Główne zadania:

 1. Inicjowanie procesów wdrożeniowych w poszczególnych Zadaniach pod względem terminowości i ich zgodności z treścią projektu oraz przepisami wewnętrznymi.
 2. Opracowywanie dokumentów wewnątrzprojektowych w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu (kontrakty, zobowiązania uczestników projektu, informacje o ewentualnych nieprawidłowościach itp.), harmonogramu pracy kadry merytorycznej, procedur do zamówień publicznych itp.
 3. Przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców dla dostaw i usług o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
 4. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami poszczególnych zadań.
 5. Współpraca z innymi członkami zespołu wdrażającego projekt.
 6. Prowadzenie dokumentacji projektu w elektronicznych systemach sprawozdawczych i bazie konkurencyjności.
 7. Koordynowanie zadań związanych z zarządzaniem projektu.
 8. Kontakty z instytucjami zewnętrznymi w trakcie realizacji projektu.
 9. Tworzenie i uzgadnianie raportów o stanie realizacji zakresu rzeczowego.
 10. Nadzór nad osiąganiem wskaźników oraz kontrola bieżąca zadań projektowych.

 

Wymagania obligatoryjne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy  minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków strukturalnych, w szczególności ze środków EFS w ramach POKL/PO WER lub EFRR.
 3. Udokumentowane doświadczenie w stosowaniu procedur związanych z wyborem wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami.
 4. Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność jej zastosowania w praktyce.
 5. Bardzo dobra, praktyczna znajomość zasad, wytycznych i przepisów prawa zawiązanych z realizacją projektów w ramach programów operacyjnych (w szczególności RPO WL i PO WER).

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. Doświadczenie zawodowe uzyskane we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków strukturalnych na uczelni wyższej.
 2. Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami (potwierdzony udział w kursach/studiach z zakresu realizacji/zarządzania projektami).
 3. Doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych w ramach EFS lub EFRR.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych lub pochodnych/wykształcenie o profilu informatycznym lub pochodnym (preferowane wymaganie dla koordynatora projektu w ramach RPO WL).
 5. Umiejętność myślenia analitycznego i poszukiwania niestandardowych rozwiązań.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania.
 8. Samodzielność, doskonała organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.
 9. Dokładność, skrupulatność i precyzja w sporządzaniu dokumentacji.
 10. Bardzo wysoka kultura osobista i komunikatywność.

 

Oferujemy:

 1. Dynamiczną i interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy w doświadczonym zespole realizującym projekty z różnych źródeł finansowania.
 4. Szeroki pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia.
 • Oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, iż posiadam wiedzę o obowiązku podania danych w oparciu o art. 22 1 KP oraz dobrowolności podania danych w zakresie szerszym niż wynika to z obowiązujących przepisów, a także że podstawą przetwarzania moich danych są przepisy prawa oraz niniejsza zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów. Przyjmuję do wiadomości, iż na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Moje dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa powszechnego, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Moje dane będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dla celu i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń”.
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umlub.pl

 

Dokumenty należy składać:

 • drogą elektroniczną na e-mail: fundusze@umlub.pl w terminie do dnia 22.06.2018 r., podając w tytule e-maila numer referencyjny ogłoszenia DFE/POWER/EFRR/5/2018;
 • osobiście w Dziale ds. Funduszy Europejskich Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, w pok. 235, od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Członek zespołu wdrażającego projekt finansowany ze środków PO WER/EFRR” w terminie do dnia 22.06.2018 r., podając również numer referencyjny ogłoszenia DFE/POWER/EFRR/5/2018;
 • przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko: Członek zespołu wdrażającego projekt finansowany ze środków PO WER/EFRR” w terminie do dnia 22.06.2018 r., podając również numer referencyjny ogłoszenia DFE/POWER/EFRR/5/2018

Planowany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec - wrzesień 2018 r. (w zależności od projektu)

 

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań obligatoryjnych i ewentualnie dodatkowych, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie od 2 do 7 lipca 2018 r. Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019