Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

12.06.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadania otwartej lub rozpoczętej specjalizacji z chirurgii plastycznej.
 • Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Preferowane posiadanie stopnia doktora nauk medycznych.
 • Preferowane posiadanie doświadczenia zawodowego w oddziale o profilu chirurgii rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Zaświadczenie o specjalizacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Dyplom stopnia doktora nauk medycznych – jeśli dotyczy kandydata.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019