Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

02.07.2018

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Kliniki Ortopedii Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Kliniki Ortopedii Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej UM w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 • Znaczny dorobek naukowy.
 • Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Znajomość zagadnień związanych z działalnością Jednostki.
 • Posiadanie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 • Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry.
 • Poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Plan kierowania Katedrą na najbliższe 6 lat.
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki.
 • Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy wraz z jego wykazem.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego jednostki zlokalizowanej w podmiocie leczniczym.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji.

 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 3 września 2018 roku na następujący adres:

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie

ul. Chodźki 19

20 – 093 Lublin

III piętro, pok. nr 3

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2019