Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

15.01.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznego w Lublinie

Stanowisko: Stypendysta – Doktorant (3 lata)

 

Poszukujemy osoby entuzjastycznie nastawionej oraz zmotywowanej do pracy na stanowisko Stypendysta – Doktorant w Zakładzie Hematoonkologii  Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznego w Lublinie na okres 36 miesięcy.

 

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos.

 

Cel projektu

Projekt  ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL): (1) czy flora bakteryjna może mieć wpływ na przebieg choroby, (2) czy powstanie PBL może stymulować istnienie przewlekłego stanu zapalnego, (3) które szczepy bakteryjne mogą powodować rozwój komórek nowotworowych i w jakim stopniu?

 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • Jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 • Jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Zakres obowiązków

 • Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie.
 • Przygotowanie próbek do analiz mikrobiologicznych.
 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu analizy danych oraz umiejętności zastosowania technik badawczych założonych w projekcie.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu.
 • Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych 0raz stażach naukowych.
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi zarówno przy realizacji grantu jak i pozostałymi pracownikami Zakładu.

 

Kryteria kwalifikacyjne

 1. Oferta kierowana jest do osób posiadających tytuł magistra biologii, biotechnologii, farmacji, analityki medycznej i kierunków pokrewnych.
 2. Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 4,35.
 3. Autorstwo lub współautorstwo w rozdziale w monografii/publikacji naukowej w dziedzinie hematologii.
 4. Znajomość technik laboratoryjnych m.in. izolacja DNA oraz RNA, sekwencjonowanie metodą Sangera.
 5. Znajomość zagadnień analizy statystycznej oraz bioinformatycznej i pracy z programami statystycznymi np. Statistica.
 6. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 7. Biegłość w pracy z programami MS Office.
 8. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 9. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 10. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych).

 

Od kandydata wymagana jest:

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach i stażach naukowych,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

 Kandydatowi oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym,
 • możliwość rozwoju naukowego i prowadzenia badań ukierunkowanych na przygotowanie rozprawy doktorskiej,
 • miesięczne stypendium w wysokości: 4 000 zł / przez 36 m-cy.

 

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Lista streszczeń zjazdowych oraz/lub publikacji.

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 28 stycznia 2019 godz. 18:00 na adres: krzysztof.giannopoulos@umlub.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2019

 

Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: luty 2019

 

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do Kierownika Projektu na adres: krzysztof.giannopoulos@umlub.pl

 

Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 30 minut rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

 

Ze względu na wymogi procesu rekrutacji proszę załączyć poniższe oświadczenie:

 

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

……..........................................

/czytelny podpis STYPENDYSTY/

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019