Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

23.01.2019

Konkurs na 2 stanowiska WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM (ul. Chodźki 19, budynek TBV, piętro II, pok. 205) w terminie do dnia 13 lutego 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Preferowane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym ze studentami anglojęzycznymi.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Preferowane posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o posiadanym stopniu doktora nauk medycznych – jeśli dotyczy.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu stopnia naukowego doktora nauk medycznych – jeśli dotyczy.
 • Zaświadczenie o dorobku naukowym – jeśli dotyczy.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020