Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

03.06.2019

Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w  Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału  Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM (ul. Chodźki 19, II piętro, pok. 205) w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Preferowane posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana

      Wzór formularza

 • C.V.

      Wzór formularza

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.

      Wzór formularza

 • Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

      Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym – jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko asystenta w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie 

 

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021