Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

06.06.2019

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Samodzielnej Pracowni Otoneurologicznej III Katedry Pediatrii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Otoneurologicznej III Katedry Pediatrii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w pok. 3 w terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

 

 Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego.
 • Czynnej znajomości języka angielskiego i czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadania istotnego dorobku naukowego.
 • Posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 • Posiadanie specjalizacji z audiologii i foniatrii (II stopnia lub nowa).
 • Posiadanie specjalizacji z otolaryngologii dziecięcej  (II stopnia lub nowa).

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu.
 • Dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji.
 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie.
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku umożliwiające określenie punktacji.

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Samodzielnej Pracowni Otoneurologicznej III Katedry Pediatrii UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2019